Algemeen

Psychotherapiepraktijk van Gorsel hecht veel belang aan kwalitatief goede zorg en maakt uitsluitend gebruik van evidence based therapieën. De praktijkhoudster, Lieke van Gorsel, is na afronding van haar universitaire opleiding Geestelijke Gezondheidkunde in 2005 als psycholoog gaan werken bij een ambulante instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. In 2007 is zij de opleiding tot Psychotherapeut gaan volgen, welke ze in 2011 afgerond heeft. Sindsdien is ze
als vrijgevestigd Psychotherapeut werkzaam. Ze is ingeschreven in het BIG-register (39914125816) en erkend als Psycholoog bij de (Belgische) Psychologencommissie (822115335).
In 2020 heeft de praktijk het visitatietraject van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP) doorlopen en hiermee het visitatie certificaat behaald. De praktijk voldoet aan de door de LVVP geformuleerde kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk.
Naast dit keurmerk voor kwaliteit, heeft de praktijk ook het Keurmerk Basis GGz. Dit keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGz.
Ten slotte beschikt de praktijk over een Kwaliteitsstatuut. Per 01-01-2017 is voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet het model GGZ kwaliteitsstatuut van kracht. In dit model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Bekijk het kwaliteitsstatuut

De praktijkhoudster handelt conform de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze Beroepscode vind u op de website van de LVVP (informatie voor cliënten www.lvvp.info). Daarnaast zijn de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten door de overheid vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze wetten staan eveneens op de website van de LVVP beschreven (www.lvvp.info).
Als u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met de praktijkhoudster. Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company voor begeleiding en bemiddeling.
Mocht uw klacht daarmee niet zijn verholpen, of als in uw situatie niet van u kan worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-praktijken. U kunt uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.