Therapie-aanbod

De praktijk biedt Nederlandstalige hulp aan volwassenen (18-65 jaar) voor uiteenlopende klachten zoals somberheid/depressiviteit, angstklachten en trauma’s, rouwproblemen, lichamelijke klachten met een psychische oorzaak, problemen in de omgang met anderen, burnout problematiek, subassertiviteit en onzekerheid, en arbeids- en studiegerelateerde moeilijkheden.
Voor de volgende klachten/problemen kunt u niet bij de praktijk terecht; verslavingsproblematiek, psychotische stoornissen/schizofrenie, bipolaire stoornissen, zwakbegaafdheid, relatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen en neurologische problemen. In geval van crisisgevoeligheid wordt u geadviseerd zich aan te melden bij een instelling met een crisisdienst.
De praktijk biedt zowel behandelingen binnen de Generalistische BasisGGz als de Gespecialiseerde GGz aan, en beschikt over een diversiteit aan behandelmogelijkheden:

-Cognitieve gedragstherapie (CGT):
Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat klachten en problemen in belangrijke mate kunnen worden verklaard uit en in stand worden gehouden door oude en nieuwe al dan niet bewuste leerervaringen. De invloed van die leerervaringen komt onder andere tot uitdrukking in de wijze waarop men denkt, voelt en doet. In de therapie ligt de nadruk op het beïnvloeden van het geleerde voor zover dit een rol speelt in het ontstaan en voortbestaan van de klachten en problemen.
Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij: depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen.

-Interpersoonlijke psychotherapie (IPT):
Interpersoonlijke psychotherapie is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij deze therapievorm heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.
Interpersoonlijke psychotherapie wordt ingezet bij: depressieve-stemmingsstoornissen.

-Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):
Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze therapievorm combineert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën met een afleidende taak, namelijk het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bijvoorbeeld een bewegend lampje. Met deze therapie is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden, maar worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing wordt ingezet bij: psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

-Cliëntgerichte psychotherapie:
Cliëntgerichte psychotherapie, ook wel persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie genoemd, richt zich op ontwikkeling van de persoon. Het gaat om de eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Niet alleen is er aandacht voor psychische klachten, er is ook aandacht voor het algehele welzijn in termen van geluk, zingeving en gezondheid. Men ontdekt hoe de eigen mogelijkheden beter benut kunnen worden en hoe beperkingen onderkend en geaccepteerd kunnen worden.
Cliëntgerichte psychotherapie wordt ingezet bij: persoonlijkheidsstoornissen.

-Schematherapie:
Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op de patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Men leert zichzelf zodanig veranderen dat hij/zij zich beter gaat voelen, beter voor zichzelf kan zorgen en beter voor zichzelf op kan komen. Men leert voelen wat zijn/haar behoeften zijn en men leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook de gedachten en gevoelens.
Schematherapie wordt ingezet bij: persoonlijkheidsstoornissen.

-Acceptance and Commitment Therapy (ACT):
Dit is een derde generatie gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die men tegenkomt (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die men écht belangrijk vindt (Commitment).
Acceptance and Commitment Therapy wordt ingezet bij: depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen.

-Internettherapie (Ehealth):
Internettherapie betekent het toepassen van digitale middelen in de zorg. Digitale middelen zijn middelen die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geluk en gezondheid. Denk hierbij aan (zelfhulp)modules, apps of oefenplannen. Middelen die iemand helpen, precies op de manier en op het moment dat diegene er behoefte aan heeft en zonder de therapeut nodig te hebben. Door ehealth in te zetten, is men voorafgaand aan het volgende gesprek alweer een stap verder in de behandeling. Zo worden mensen digitaal ondersteund op weg naar herstel. Internettherapie wordt ingezet bij: depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen.

Blended therapy
Binnen de praktijk wordt bij het opstellen van het behandelplan het inzetten van internettherapie (ehealth), naast een andere therapievorm, altijd in overweging genomen. We spreken dan van blended therapy: naast face to face gesprekken bestaat de behandeling ook uit internettherapie/ehealth. Ehealth stimuleert de zelfregie en zelfzorg van cliënten. Mede om terugval na de behandeling te voorkomen, dienen zelfzorg en zelfregie belangrijke aspecten binnen de behandeling te zijn. Bovendien kunnen cliënten op elk moment van de dag aan de slag met hun therapie en is het tegenwoordig een laagdrempelige en door een groot deel van de cliëntenpopulatie een heel gewenste therapievorm. Ehealth kan worden toegepast bij alle psychische stoornissen/klachten. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van ehealth via Minddistrict. Modules die bijv. ingezet kunnen worden zijn gericht op psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, vaardigheidstraining en registraties aan de hand van dagboeken. Indien een cliënt een specifieke module doorloopt, wordt hij/zij hierin (in nader te bepalen mate) begeleid. Dat wil zeggen, cliënt ontvangt na de ingevulde opdrachten feedback via het platform. Op deze manier kunnen de voortgang en het verloop van de behandeling bewaakt en eventueel bijgestuurd worden.

Kwaliteitsstandaarden
Binnen de praktijk wordt bij de zorgverlening gebruik gemaakt van kwaliteitsstandaarden. Een kwaliteitsstandaard beschrijft in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. Op www.ggzstandaarden.nl wordt een overzicht gegeven van alle kwaliteitsstandaarden voor de GGz. De praktijk maakt gebruik van de hier beschreven zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg is voor cliënten met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm. Het geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. In de zorgstandaard staat beschreven wat de cliënt kan verwachten, op het vlak van behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Op deze manier wordt het voor de cliënt inzichtelijk wat hij/zij kan en mag verwachten in het zorgtraject.
Hieronder volgt een overzicht van de gehanteerde zorgstandaarden:

-Depressieve-stemmingsstoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen/preview
-Angststoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen/preview
-Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen/preview
-Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
Zorgstandaard Trauma en stressorgerelateerde stoornissen (in ontwikkeling).
-Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk/preview
-Persoonlijkheidsstoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/persoonlijkheidsstoornissen/preview

Voor informatie over de standaarden specifiek geschreven voor cliënten kan men terecht op www.thuisarts.nl. Deze informatie is gebaseerd op bovengenoemde kwaliteitsstandaarden voor de GGz. Men vindt hier beknoptere (behandel)informatie over de verschillende psychische stoornissen/problemen (zoals depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis).