Werkwijze

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts of bedrijfsarts. Bespreek uw klachten met uw huisarts of bedrijfsarts zodat deze u gericht kan verwijzen voor ofwel Generalistische BasisGGz, ofwel Gespecialiseerde GGz. De Generalistische Basis GGz is bedoeld voor cliënten met lichte en matige problematiek. Bij de Gespecialiseerde GGz gaat het om specialistische behandeling van complexe psychische aandoeningen. De huisarts dient dit expliciet te vermelden op de verwijsbrief, tezamen met de vermoedelijke diagnose. Zodra u beschikt over de verwijsbrief, kan u zich telefonisch of per email aanmelden bij de praktijk.

Intake
Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten in kaart gebracht. Om een volledig beeld te krijgen van uw klachten, wordt u eveneens gevraagd om na dit eerste gesprek thuis digitaal een vragenlijst/screeningsinstrument (via Telepsy) in te vullen. In het tweede gesprek wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin onder andere het te verwachten behandelresultaat en de gekozen therapie-interventie beschreven staat.

Behandeling
Vervolgens start de behandeling aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie-interventie. Gaandeweg het verloop van de behandeling, zal deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Een laatste onderdeel van de behandeling is terugvalpreventie.

Afsluiting
In overleg wordt de behandeling afgesloten en worden er afspraken over nazorg gemaakt.

Betrekken van naasten bij de behandeling
Reeds bij de intake wordt met u besproken dat u de keuze heeft om naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) bij de behandeling te betrekken. Ook voorafgaand aan tussentijdse evaluaties en richting afsluiting van de therapie wordt dit nog eens aangestipt. Naasten kunnen namelijk informatie verschaffen die belangrijk is voor de behandeling; zij kunnen bepaalde situaties/moeilijkheden verduidelijken of signaleren als iets goed/niet goed gaat. Daarnaast kunnen naasten ondersteund worden in hun omgang met u. Zij hebben hier vaak twijfels, vragen of zorgen over.

Vragenlijsten
Om het effect van de therapie te meten wordt u op diverse momenten gevraagd een vragenlijst (via Telepsy) in te vullen; voorafgaand, tijdens en na afloop van de therapie. Samen met u worden de resultaten van deze metingen besproken. Daarnaast wordt u bij afsluiting van het traject gevraagd een CQ-index (cliëntervaringsmeting) in te vullen.
De resultaten van genoemde vragenlijsten worden eveneens gebruikt in het kader van onderzoek naar de kwaliteit van zorg van de praktijk (benchmark). Hiervoor worden de resultaten anoniem aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGz. Indien u dit niet op prijs stelt, kan u dit vanzelfsprekend laten weten.

Uitwisseling van gegevens met de verwijzer
Na intake en bij afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts/bedrijfsarts schriftelijk geïnformeerd over respectievelijk uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose, DSM-V classificatie, het behandelplan en het therapieresultaat. Als u niet wilt dat deze informatie uitgewisseld wordt met uw verwijzer, dient u dit tijdig kenbaar te maken.
Indien nodig wordt nog op andere momenten informatie uitgewisseld met de huisarts; als gaandeweg het traject medicatie geïndiceerd blijkt of als u meer of andere zorg behoeft. Tenslotte wordt de huisarts geraadpleegd voor advies bij comorbide lichamelijke klachten/aandoeningen.

Samenwerking
Psychotherapiepraktijk van Gorsel is gevestigd in Medisch Centrum Amby. Er is een nauwe samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner GGz binnen dit centrum. Maar ook de lijnen met verscheidene andere praktijkondersteuners GGz in de regio zijn kort. Dit vertaalt zich in een goede toegankelijkheid voor overleg, soepele (terug)verwijzing en een duidelijke verdeling van taken in de zorgverlening aan cliënten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een cliënt gesprekstherapie bij de praktijk volgt om zijn depressie te verminderen, en tegelijkertijd medicamenteuze behandeling bij de huisarts krijgt.
Binnen de praktijk wordt zowel Generalistische BasisGGz als Gespecialiseerde GGz verleent. Indien de verwijzer u verwezen heeft voor Generalistische BasisGGz, en dit na de intake niet passend blijkt, kan er (mits de verwijzer hiermee akkoord gaat) een soepele overstap gemaakt worden naar de Gespecialiseerde GGz.