Werkwijze

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts of bedrijfsarts. Bespreek uw klachten met uw huisarts of bedrijfsarts zodat deze u gericht kan verwijzen voor ofwel Generalistische BasisGGz, ofwel Gespecialiseerde GGz. De Generalistische Basis GGz omvat kortdurende zorg en is bedoeld voor cliënten met lichte en matige problematiek. Een therapietraject binnen de Generalistische Basis GGz omvat over het algemeen maximaal 12 therapiesessies. Bij de Gespecialiseerde GGz gaat het om specialistische behandeling van complexe psychische aandoeningen. De huisarts dient dit expliciet te vermelden op de verwijsbrief, tezamen met de vermoedelijke diagnose. Zodra u beschikt over de verwijsbrief, kan u zich telefonisch aanmelden bij de praktijk. Hieronder volgt een beschrijving van de opbouw van het therapietraject. Voor zowel de Generalistische Basis GGz als de Gespecialiseerde GGz is dit verloop hetzelfde, zij het dat het voor eerstgenoemde echelon korter van duur is en een grotere focus ligt op uw eigen kracht; door deze aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen zorgen we dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kan.

Intake

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten/problemen in kaart gebracht. Daarnaast kijken we naar u als mens, wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken. Dit eerste intakegesprek is ook de eerste kennismaking. Omdat een goede match belangrijk is, wordt dan ook aan het einde van dit gesprek gevraagd of u uw behandeling bij de praktijk wilt voortzetten.

Indien dit het geval is, wordt u voorafgaand aan het tweede gesprek gevraagd om thuis een vragenlijst/screeningsinstrument in te vullen. In het tweede gesprek blikken we terug op het eerste intakegesprek, bespreken we de resultaten van de vragenlijst en stellen we samen een behandelplan op. Dit behandelplan omvat onder andere de doelen waaraan we gaan werken, de gekozen therapie-interventie(s), de verwachte therapieduur en de inspanningen die van u verwacht worden om tot een succesvol therapieresultaat te komen (bijv. opdrachten waarmee u thuis aan de slag gaat).

Behandeling
Vervolgens start de behandeling aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie-interventies. Gaandeweg het verloop van de behandeling, zal deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. In de laatste fase van de behandeling, stellen we samen een terugvalpreventieplan op, waarin staat beschreven wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat.

Afsluiting
Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet dan langer dan nodig is. Door tijdig goed te evalueren wordt duidelijk wanneer u genoeg geholpen bent om zelfstandig verder te kunnen. De behandeling wordt altijd in overleg met u afgesloten en er worden afspraken over nazorg gemaakt.

Betrekken van naasten bij de behandeling
Reeds bij de intake wordt met u besproken dat u de keuze heeft om naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) bij de behandeling te betrekken. Ook voorafgaand aan tussentijdse evaluaties en richting afsluiting van de therapie wordt dit nog eens aangestipt. Naasten kunnen namelijk informatie verschaffen die belangrijk is voor de behandeling; zij kunnen bepaalde situaties/moeilijkheden verduidelijken of signaleren als iets goed/niet goed gaat. Daarnaast kunnen naasten ondersteund worden in hun omgang met u. Zij hebben hier vaak twijfels, vragen of zorgen over. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Vragenlijsten
Om het effect van de therapie te meten wordt u op diverse momenten gevraagd een vragenlijst (via Embloom) in te vullen; voorafgaand, tijdens en na afloop van de therapie. Samen met u worden de resultaten van deze metingen besproken. Daarnaast wordt u bij afsluiting van het traject gevraagd een CQ-index (cliëntervaringsmeting) in te vullen.

Uitwisseling van gegevens met de verwijzer
Na intake en bij afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts/bedrijfsarts schriftelijk geïnformeerd over respectievelijk uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose, DSM-V classificatie, het behandelplan en het therapieresultaat. Als u niet wilt dat deze informatie uitgewisseld wordt met uw verwijzer, dient u dit tijdig kenbaar te maken.
Indien nodig wordt nog op andere momenten informatie uitgewisseld met de huisarts; als gaandeweg het traject medicatie geïndiceerd blijkt of als u meer of andere zorg behoeft. Tenslotte wordt de huisarts geraadpleegd voor advies bij comorbide lichamelijke klachten/aandoeningen.

Samenwerking
Psychotherapiepraktijk van Gorsel is gevestigd in Medisch Centrum Amby. Er is een nauwe samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner GGz binnen dit centrum. Maar ook de lijnen met verscheidene andere praktijkondersteuners GGz in de regio zijn kort. Dit vertaalt zich in een goede toegankelijkheid voor overleg, soepele (terug)verwijzing en een duidelijke verdeling van taken in de zorgverlening aan cliënten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een cliënt gesprekstherapie bij de praktijk volgt om zijn depressie te verminderen, en tegelijkertijd medicamenteuze behandeling bij de huisarts krijgt.
Binnen de praktijk wordt zowel Generalistische BasisGGz als Gespecialiseerde GGz verleent. Indien de verwijzer u verwezen heeft voor Generalistische BasisGGz, en dit na de intake niet passend blijkt, kan er (mits de verwijzer hiermee akkoord gaat) een soepele overstap gemaakt worden naar de Gespecialiseerde GGz.