Cliënttevredenheid

Na afloop van uw therapietraject wordt uw tevredenheid geëvalueerd met behulp van de CQ index, een digitale vragenlijst. De uitkomsten van deze vragenlijst worden gebruikt om de zorgverlening binnen de praktijk te verbeteren.

De vragen die vallen onder de schaal Bejegening hebben betrekking op hoe de therapeut met u omging tijdens de behandeling; of u zich serieus genomen voelde en of uw therapeut u dingen op een begrijpelijke manier heeft uitgelegd.
Onder Bereikbaarheid van de behandelaar wordt verstaan of u gemakkelijk contact kreeg met uw therapeut (telefonisch, per e-mail of anderszins).
De schaal Samen beslissen omvat vragen die gaan over de informatie die u van uw therapeut ontvangen heeft over uw behandeling en de mogelijkheden om over deze behandeling mee te kunnen beslissen.
Op de vraag over de Mogelijkheid betrekken familie of naasten geeft u aan of u de keuze heeft gehad uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) bij de behandeling te betrekken.
De schaal Uitvoering van de behandeling bestaat uit vragen over de wijze waarop uw behandeling is uitgevoerd (‘Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest’?’, ‘Is de behandeling naar wens uitgevoerd?’).
De volgende 2 schalen hebben betrekking op de informatieverschaffing door de therapeut over respectievelijk uw medicijngebruik en over de door u ingevulde vragenlijsten gedurende de therapie.
Het Rapportcijfer geeft een weergave van wat u over het algemeen van de behandeling vond.
De schaal Gezondheid geeft een weergave van uw gezondheid in het algemeen.